Gerechtsdeurwaarders voor de heffing HBD

Aan: XXX, Incasso Gerechtsdeurwaarders

Geachte heer, mevrouw,

Stomverbaasd ontving ik heden uw vordering inzake HBD met dossiernummer XXX

Het betreft hier de heffing HBD 2013.
Deze is gefactureerd op 30 maart 2013.
Op 3 april 2013 heb ik bezwaar aangetekend en tevens gevraagd om terugbetaling van de heffingen over 2011 en 2012. Deze heffingen waren pas eind 2012 gefactureerd en heb ik betaald omdat HBD zou verdwijnen 2013.
Op 20 augustus 2013 heeft het HBD gereageerd en mijn bezwaar afgekeurd. Dit is buiten de wettelijke termijn van 6 weken.
Op 28 augustus 2013 heb ik aangegeven dat HBD te laat gereageerd heeft op mijn bezwaar en dat ik me niet kan vinden in hun uitspraak. Tevens aangegeven dat ze in gebreke zijn gebleven met het beantwoorden van mijn verzoek tot terugbetaling van de heffingen 2011 en 2012.
Op 16 september 2013 heeft het HBD gereageerd dat ik te laat bezwaar gemaakt heb tegen de heffingen 2011 en 2012. Heffingen waarbij HBD zelf tot meer dan 1,5 jaar nodig had (die van 2011) om de juiste heffing op te leggen. De aanleiding van het nieuwe bezwaar op de heffingen 2011 en 2012 is dat HBD niet verdwenen is, zoals ten tijde van de facturatie in de pers kenbaar was gemaakt. Dat ze niet verdwenen waren, daar kwam ik pas op 30 maart 2013 achter.
Op 16 november 2013 ontving ik de eerste herinnering.
Op 25 november 2013 heb ik aangegeven dat deze herinnering niet klopt.
Op 3 december wordt daarop gereageerd. Het valt onder de noemer welles nietes. Ik ben van mening dat HBD al die jaren dat ik netjes betaald heb helemaal niets voor webwinkels gedaan heeft. Zij vinden zelf van wel.
Op 25 januari ontving ik de tweede herinnering.
Op 3 februari 2014 geef ik wederom aan dat de herinnering niet klopt en dat ik er vanuit ga dat de vordering vernietigd wordt.
De laatste reactie van HBD van 7 februari 2014 kan mij ook niet overtuigen dat de herinnering wel zou kloppen. Bovendien geven ze aan dat verdere correspondentie niet meer behandeld wordt.

U kunt mijn schrijfsels nalezen onder de data.

HBD heeft afgelopen jaren meerdere keren wettelijke termijnen, 1x tot 1,5 jaar aan toe, overschreden.
Een dwangbevel is buiten proportie. Doch ik heb weinig trek in een verzetprocedure. Indien wordt afgezien van het dwangbevel en de heffing 2013 definitief wordt kwijtgescholden ben ik bereid om de buitengerechtelijke kosten van € 48,40 aan u te betalen.

Afgezien van het feit dat die heffing 2013 onterecht is kan het toch niet zo zijn dat HBD, terwijl ze zelf keer op keer wettelijke termijnen overschrijden, nog de bevoegdheid heeft als bestuursorgaan om een dwangbevel uit te vaardigen.

In afwachting van uw antwoord,

Martine Bakx

Tevens gepubliceerd op mijn blog www.kijkenietkope.nl

Update 19 maart
Binnen 2 dagen per mail antwoord gekregen. Mijn antwoord;
Geachte heer, mevrouw,

Uit uw mail leid ik af dat u niet ingaat op mijn aanbod de buitengerechtelijke kosten te betalen in ruil voor het kwijtschelden van de vordering en het afzien van een dwangbevel.
Bij deze is dat aanbod ingetrokken.

Uw opdrachtgever heeft te laat gereageerd op mijn bezwaar.
Bovendien klopt het ongegrond verklaren van mijn bezwaar niet. Mijn bezwaar was en is gegrond.
Ik zal dan ook verzet aantekenen tegen een dwangbevel.

Update 27 maart
Kreeg weer snel per mail antwoord. Mijn antwoord;

Geachte heer, mevrouw,

Dat is het hem nou net. Uw opdrachtgever was niet actief in mijn branche. Uw opdrachtgever heeft zelfs deelgenomen aan activiteiten TEGEN mijn branche.
Maar afgezien van dit feit heeft uw opdrachtgever niet binnen de wettelijke termijn uitspraak gedaan op mijn bezwaar. Voor een dwangbevel had de juiste procedure gevolgd moeten zijn.

Update 9 april
Kreeg zowel een brief als een mail. Mijn antwoord;
Geachte heer, mevrouw,

In antwoord op uw mail dd 4 april:
Kunt u mij een specificatie van de bijkomende kosten doen toekomen? Ik vind de al in rekening gebrachte buitengerechtelijke kosten namelijk al bijzonder hoog. Ik lees op wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Incassokosten : "Meestal worden incassokosten als niet redelijk beschouwd als: De schuldenaar de vordering heeft betwist en heeft aangegeven hoe dan ook niet te zullen betalen. In een dergelijk geval mag en kan de schuldeiser direct dagvaarden en is het inschakelen van een incassobureau onnodig". Daar is in mijn geval sprake van. Ik heb de vordering en de uitspraak op mijn bezwaar tegen de vordering betwist. En aangegeven deze niet te zullen betalen.
Buiten dat heeft HBD zich niet gehouden aan de wettelijke termijn om te reageren op mijn bezwaar.

In antwoord op uw brief dd 7 april;
Waarom krijg ik deze laatste sommatiebrief terwijl ik in uw mail dd 4 april in de gelegenheid gesteld wordt om tot en met vandaag te betalen?

Nogmaals; voor een dwangbevel is niet de juiste procedure gevolgd.